معماران محیط منو
هر موقعیت جدید، مستلزم یک معماری جدید است پروژه؛ یعنی شالوده دادن به یک فرم، درون یک نظم آنچه معمار انجام می دهد، پیش از آنکه تبدیل به یک بنا شود، باید پاسخی باشد به نهاد انسان حقایق علمی بهانه ای برای معماری هستند نه توجیهی برای آن  معماری همیشه آینه ی انسان و آرزوهایش بوده است وظیفه ی معماری،درک منطق توصیف ناشدنی مکان است معماری نظمی معنوی است که در ساختمان ها تجسم یافته است زبان بیان معماری های جهان بر هندسه استوار است  معماری مانند موجودی زنده است فضایی پویا که دنیاهای درون و برون را به یکدیگر متصل می کند معماری تحت تاثیر جهان مکانیکی و تکنولوژی می باشد معمارانی که حرف بیشتری برای گفتن دارند معمارانی هستند که واقعا می سازند  
شرکت معماری معماران محیط شرکت معماری معماران محیط شرکت معماری معماران محیط شرکت معماری معماران محیط شرکت معماری معماران محیط شرکت معماری معماران محیط شرکت معماری معماران محیط شرکت معماری معماران محیط