معماران محیط منو
درباره ما / متد طراحی
معماری پاسخی است به نهاد انسان و آیینه ای از وی و آرزوهایش بوده است. در این میان معمار حاذق می بایست با درک نیازها، خواسته ها، آرزوها و منطق توصیف ناشدنی مکان به خلق فضایی پویا بپردازد که به مانند موجودی زنده رابطه فضای درون و برون را با یکدیگر برفرار کند. پارامترهای فوق در هر مساله معماری متفاوت است و بنابراین هر مساله معماری منحصر به فرد بوده و پاسخی منحصر به فرد خواهد داشت.
ما معتقدیم هر موقعیت جدید مستلزم طراحی و معماری جدیدی است که باید با درک عمیق عوامل مختلف ذکر شده انجام گیرد. بدین منظور بایستی فاکتورهای منحصر بفرد هر پروژه استدراک، و مساله منحصر بفرد مربوط به آن شکل بگیرد تا با استفاده از آن بتوان فرآیند طراحی معماری کاملی را شکل داده، به پاسخی مناسب و در خور دست یافت.

شرکت معماری معماران محیط شرکت معماری معماران محیط شرکت معماری معماران محیط شرکت معماری معماران محیط