معماران محیط منو
خدمات طراحی / مدیریت پروژه
طراحی اینتگریت
در دنیای امروز که تکنولوژی های روز افزون در ابعاد مختلف با سرعت بسیار زیاد در حال توسعه هستند تغییرات نگرش در بحث مدیریت و طرح و اجرای پروژه های بزرگ عمرانی نیز بیش از پیش مشهود است.
ما وظایف تخصصی مدیریت را در 3 مرحله زیر به اختصار بدین شرح تعریف نموده ایم:
1- مرحله ی برنامه ریزی 
هماهنگی در اجرا نمودن خط مشی ها، سیاست گذاری ها، روش ها و تعریف نحوه ی اجرای پروژه
-فراهم نمودن زمینه های لازم جهت اتخاذ تصمیمات کلیدی در پروژه
-طرح و تهیه ی برنامه ریزی و زمان بندی پروژه با همکاری واحد کنترل پروژه

2- مرحله ی اجرا
-هدایت و سرپرستی ارتباطات ارگان ها و گردش عملیاتی کاری
-نظارت بر اعمال درست دستورالعمل ها در پروژه و ارائه ی پیشنهادهای اصلاحی در مورد آن ها
-هدایت و نظارت کمی و کیفی در جهت بهینه سازی فنی و اقنصادی پروژه 
-ایجاد و حفظ بهترین رابط با مشاور و کارفرما
-هدایت و کنترل جریان اجرایی کارگاه در جهت حفظ منافع پروژه

3- مرحله ی کنترل عملکرد ها 
-انجام ارزشیابی دقیق نتایج عملکردها و مقایسه آن ها با برنامه ریزی 
-شناخت آنالیز علل تقدم و تاخر فعالیت ها و پیگیری ناقص و افزایش هزینه ها و پیگیری آن ها 
-برنامه ریزی اتخاذ تصمیمات لازم در جهت اجرای فوری آن برای رفع مسائل پروژه 

شرکت معماری معماران محیط شرکت معماری معماران محیط