معماران محیط منو
خدمات طراحی / مرمت
طراحی اینتگریت
با توجه به پیشینه تاریخی کشور، بناهای متعدد و ارزشمندی از ادوار مختلف تاریخی برای ما به یادگار مانده است. حفظ و نگهداری این آثار ارزشمند وظیفه است که بر عهده همه اقشار جامعه از سیاست گزاران مملکتی تا عامه مردم را در برمی گیرید. در این میان معماران نقش ویژه ای در برنامه ریزی و احیای این فضاها چه در بعد کالبدی و ساختاری و چه در بعد عملکردی به عهده دارند.
مرمت بنا، شاخه ای از معماری است که تلاش دارد برپایه شناخت و مطالعه دقیق بنا و بافت تاریخی، با در هم آمیختن دانش، تکنولوژی و هنر معماری به منظور تضمین تداوم یک بنا به مداخله در آن بپردازد. مداخلات انجام شده با اهداف کلی ایی مانند حفاظت، نگهداری، مراقبت، بازسازی و سازگاری انجام می گیرد.