معماران محیط منو
سوابق / انتشارات
راهکارهای طراحی عرصه میانه با رویکرد جبران سازی مسکن حداقل در ایران
1392 نشریه معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری آرمان شهر

Link
شرکت معماری معماران محیط
تبیین روش تحقیق زمینه یابی در طراحی الگوی مسکن روستایی
1390 نشریه معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری آرمان شهر

Link
شرکت معماری معماران محیط
سال عنوان مجله
1392 راهکارهای طراحی عرصه میانه با رویکرد جبران سازی مسکن حداقل در ایران نشریه معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری آرمان شهر
1390 تبیین روش تحقیق زمینه یابی در طراحی الگوی مسکن روستایی نشریه معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری آرمان شهر