معماران محیط منو
خدمات طراحی / تحقیقات
تصمیمات معمارانه باید همواره متاثر از تحقیقات دقیق و حساب شده باشد. بدین منظور بخش تحقیقات وظیفه بررسی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در هر پروژه را به عهده دارد. این اطلاعات بایست به صورت علمی، دقیق و با بهره گیری از افراد مجرب این حوزه انجام می گیرد.
به همین منظور، این بخش شرکت، تحقیقات خود را در 2 دسته کلی زیر به انجام می رساند:

1- بررسی ها و تحقیقات لازم برای طراحی هر پروژه جدید،
2- بررسی های پس از ساخت.
به عبارتی ما علاوه بر انجام پژوهش های مورد نیاز برای هر پروژه، با بررسی های پس از ساخت (POE) پروژه های پیشین تلاش می کنیم از تجربیات و نتایج بدست آمده در هر پروژه در دیگر پروژه ها بهره بریم. به این ترتیب با انجام پروژه های مختلف علاوه بر استفاده از دانش روز از تجربیات بدست آمده در پروژه های قبلی استفاده کرده و ترکیب این اطلاعات در تعامل با قوه خلاقیت و مهارت گروه به خلق پروژه هایی هر چه بهتر منجر می شود.
شرکت معماری معماران محیط شرکت معماری معماران محیط