معماران محیط منو
خدمات طراحی / مهندسی محیط
طراحی اینتگریت
معماری ایده آل جزئی از اکوسیستم محیط است. دسته بندی های محیط در دانش معماری گستره قابل ملاحظه و تخصصی یافته است. محیط انسانی، محیط فرهنگی، محیط جغرافیایی و محیط کالبدی از جمله دسته بندی هایی هستند که عمیقا معماری را به چالش می کشند.
گرچه امروز رابطه منحصر بفردی بین محیط جغرافیایی و معماری بسیار مورد توجه است، ولی اعتقاد ما براین است که معماری باید بتواند جزئی از اکوسیستم محیط با تمام دسته بندی های آن باشد.
هوشمندسازی ساختمان ها، انتخاب و طراحی بهینه سرمایش و گرمای، استفاده از تمهیدات طراحانه اقلیمی در بعد ارتباط مناسب با بستر جغرافیایی، شناخت زیست بوم و مسائل فرهنگی، رفتارهای جاری و قرارگاه های رفتاری مرتبط در بعد ارتباط با محیط رفتاری- فرهنگی و تحلیل مناسب از اقتضائات کالبدی و ماندگاری و تناسب کالبد با بستر در بعد محیط کالبدی، مهم ترین شاخص هایی هستند که معماری ما را بوجود می آورند.

شرکت معماری معماران محیط شرکت معماری معماران محیط