معماران محیط منو
خدمات طراحی / مهندسی ساختار
طراحی اینتگریت
مهندسان سازه ما با داشتن تخصص لازم در زمینه طراحی و اجرای سازه های کارآمد و متناسب، همواره در پی ایجاد راه حل ها و طرح های سازه ای جدید هستند. آنها در تمام مراحل طراحی معماری از ایده اولیه تا تکمیل و ارائه نقشه های اجرایی در کنار دیگر اعضای تیم، مشغول به فعالیت هستند. به این ترتیب با به چالش کشیدن راه حل های معمول و ارائه راه حل های جدید و مبتکرانه، در نهایت به سازه ای دلخواه و کارآمد دست یافته، که علاوه بر کارآمدی و ایستایی مورد نیاز، دارای زیبایی و توجیه اقتصادی مناسب است که بخشی جدایی ناپذیر از طرح های ارائه شده نهایی است.
شرکت معماری معماران محیط شرکت معماری معماران محیط شرکت معماری معماران محیط شرکت معماری معماران محیط