معماران محیط منو
خدمات طراحی / مشاوره سرمایه گذاری
طراحی اینتگریت
در مرحله ی مشاوره و سرمایه گذاری مدیر پروژه وظیفه ی برنامه ریزی و تامین منابع را بر عهده دارد.
از جمله این وظایف به شرح زیر می باشد:
مشخص نمودن هدف ها، تعیین خط مشی ها، سیاست گذاری روش ها و تعریف نحوه ی اجرای پروژه
ایجاد سیستم ضبط و نگهداری سوابق منطبق با نیازهای سیستم مدیریت کیفیت
تهیه ی چارت مناسب تشکیلاتی پروژه بر اساس چارت های سازمانی موجود و مصوب شرکت 
تامین منابع مورد نیاز و آغاز عملیات اجرایی پروژه 

مدیر پروژه همچنین وظیفه ی تدوین و طرح فرآیند ها مشتمل بر موارد زیر را بر عهده دارد: 
قراردادها
عملیات های اجرایی
پیمانکاران
منابع و هزینه ها 
تدارکات و انبار 
سیستم اداری 
شرکت معماری معماران محیط